Menu

Algemene Voorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Als u een reservering maakt bij Amsterdam Beach Apartments (verder genoemd: Appartement Zandvoort B.V.) via een van onze digitale kanalen zoals onze website, mobiele website, telefoon of via een website van derden, zijn deze boekingsvoorwaarden (“Boekingsvoorwaarden”) , samen met onze Algemene voorwaarden, Disclaimer en alle andere informatie die we onder uw aandacht hebben gebracht voordat u uw reservering bevestigde, zijn van toepassing.

Lees deze Boekingsvoorwaarden aandachtig door. Ze leggen een aantal belangrijke zaken uit en beschrijven onze respectievelijke rechten en plichten.

In deze Boekingsvoorwaarden verwijzen “u” en “uw” naar de eerstgenoemde persoon op de reservering en naar personen namens wie de reservering is gemaakt. De Site is eigendom van en wordt beheerd door Appartement Zandvoort B.V. (“wij”, “ons”, “onze”), en wanneer u een reservering maakt, is uw boeking bij ons.

Door een reservering te maken, stemt de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle in de reservering genoemde personen ermee in dat:

hij/zij heeft deze Boekingsvoorwaarden gelezen en stemt ermee in hieraan gebonden te zijn;

hij/zij stemt in met ons gebruik van informatie in overeenstemming met ons privacybeleid;

hij/zij is ouder dan 18 jaar en verklaart bij het plaatsen van een bestelling voor diensten met een leeftijdsbeperking dat hij/zij en alle leden van het gezelschap de juiste leeftijd hebben om deze diensten aan te schaffen; en hij/zij aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid om de reservering te betalen namens alle in de reservering genoemde personen.

Reservering

Volg de instructies op de site om bij ons te reserveren. Geef uw creditcard- of betaalkaartgegevens door om uw reservering te bevestigen.

Controleer of de gegevens van uw reservering correct zijn voordat u uw reserveringsaanvraag indient. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-naleving van uw reservering als u ons onjuiste informatie verstrekt.

Uw reservering is bevestigd en er komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons zodra we u een bevestiging hebben gestuurd met een geldig bevestigingsnummer om uw reservering te bevestigen. Als u na ontvangst van mening bent dat enige informatie op de bevestiging onjuist is of als u wijzigingen wilt aanbrengen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen, aangezien het niet mogelijk is om op een later tijdstip wijzigingen aan te brengen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te geven.

Betalen van uw reservering

Alle betalingen zijn online en vooraf, direct bij het maken van uw reservering.

Als we niet alle verschuldigde betalingen volledig en op tijd ontvangen, hebben we het recht om aan te nemen dat u uw reservering wilt annuleren. In dit geval hebben wij het recht om alle op die datum betaalde of te betalen bedragen in te houden en bent u verplicht de annuleringskosten te betalen die wij u bij de boeking hebben opgegeven.

Prijzen

De prijs van uw reservering en de voorwaarden voor betaling, wijziging en annulering zijn afhankelijk van uw appartement, boekingstype en andere factoren, en u wordt op het moment van boeking op de hoogte gesteld van deze voorwaarden.

Onze prijzen zijn ‘dynamisch’ en verschillen dus afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs van uw reservering wordt bevestigd op het moment van boeking en wordt niet aangepast in geval van wisselkoersschommelingen tussen de datum waarop u uw verblijf heeft geboekt en uw aankomstdatum. Controleer altijd de prijs op het moment van boeken.

Tenzij anders vermeld op de website, is de prijs exclusief aanvullende diensten. Prijzen zijn ook afhankelijk van de valuta die u als betaling heeft gekozen en van koersverschillen. Het omrekenen van vreemde valuta wordt ter indicatie gegeven, maar is niet-contractueel. Alleen de valuta die op de reservering is bevestigd, is gegarandeerd. We behouden ons het recht voor om fouten in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen te corrigeren. We zullen dit doen zodra we ons bewust worden van een mogelijke fout.

De prijs van onze bevestigde reservering is te allen tijde onder voorbehoud van correctie voor fouten en wijzigingen die het gevolg zijn van overheidsoptreden, zoals wijzigingen in belastingen of andere door de overheid opgelegde wijzigingen, en wijzigingen in valutakoersen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele verhogingen van de prijs van uw reservering als gevolg hiervan aan u door te berekenen.

Nauwkeurigheid

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie en prijzen op zowel onze website als marketingmateriaal nauwkeurig zijn. Er kunnen echter af en toe wijzigingen en fouten optreden en we behouden ons het recht voor om prijzen en andere gegevens in dit geval te corrigeren. U dient de huidige prijs en alle andere details met betrekking tot uw gekozen reservering te controleren voordat u boekt.

Wijzigingen van uw kant

Over het algemeen kunnen bevestigde reserveringen niet worden gewijzigd. Alle reserveringen zijn niet-restitueerbaar en alle verkopen zijn definitief. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw bevestigde reservering, neem dan rechtstreeks contact met ons op via e-mail in het geval van een directe boeking. Als je je reservering hebt gemaakt via een online reisbureau zoals Booking.com of Airbnb, neem dan contact op met hun klantenservice.

Hoewel we ons best zullen doen om u te helpen, betreuren we het dat we niet altijd aan uw wijzigingsverzoeken kunnen voldoen. Als er wijzigingen kunnen worden aangebracht, bent u aansprakelijk voor eventuele extra kosten die wij maken. Zie ook de specifieke voorwaarden die aan u zijn meegedeeld op het moment van boeking.

Annulering van uw kant

Als u uw bevestigde reservering wilt annuleren, volgt u de procedure vermeld in uw boekingsbevestiging. Als u rechtstreeks via onze website heeft gereserveerd, neem dan contact met ons op via e-mail: info@amsterdambeachapartments.com

Houd er rekening mee dat reserveringen niet-restitueerbaar zijn in geval van annulering zodra de reservering is bevestigd. Als de reden van uw annulering onder de voorwaarden van uw verzekering valt, kunt u deze kosten bij uw verzekering verhalen.

Korting

Als u besluit uit te checken voordat dit is vereist, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die u maakt. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw reisverzekering dekking bieden voor vermindering, en we raden u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

Als wij uw reservering annuleren

We kunnen uw reservering op elk moment met onmiddellijke ingang annuleren door u schriftelijk (inclusief e-mail) op de hoogte te stellen als u niet alle kosten met betrekking tot uw reservering volledig en op tijd betaalt, of als u anderszins een bepaling van deze Boekingsvoorwaarden schendt. Dat komt bovenop andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw contractbreuk.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren wegens ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en:

als u al betaald heeft, betalen wij uw kosten terug; of

als je je reservering nog niet hebt betaald, hoeft dat niet.

Wij zullen niet bijdragen aan eventuele kosten of verliezen die u oploopt als gevolg van een dergelijke wijziging of annulering.

Voor de toepassing van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met alle zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden waardoor we u uw kamer niet kunnen geven. Deze gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, burgerlijke onrust, terroristische activiteiten en de gevolgen van de dreiging van dergelijke activiteiten, rellen, handelingen van een regering of andere nationale of lokale autoriteit inclusief havenautoriteiten, arbeidsconflicten, afsluiting, natuurramp of nucleaire ramp, brand, chemische of biologische rampen en ongunstige weersomstandigheden, zee-, ijs- en rivieromstandigheden en soortgelijke gebeurtenissen buiten onze controle.

Overboeking

Appartement Zandvoort B.V. is gerechtigd van de gast te verlangen dat hij bij overboeking een andere, soortgelijke accommodatie accepteert dan volgens de overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. De gast mag dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat geval het recht om de overeenkomst waarop voornoemd vereiste van toepassing is met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten die met Appartement Zandvoort B.V. zijn gesloten.

Verzekering

We raden u ten zeerste aan om voor alle leden van uw reisgezelschap een persoonlijke reisverzekering af te sluiten. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking die u koopt, geschikt is voor uw persoonlijke behoeften. Wij beoordelen geen verzekeringspolissen.

speciale verzoeken

Als u speciale wensen heeft, laat het ons dan weten wanneer u uw reservering maakt. Hoewel we ons best doen om alle redelijke verzoeken in te dienen, kunnen we niet garanderen dat aan elk verzoek zal worden voldaan, tenzij we specifiek schriftelijk aan u hebben bevestigd dat dit zal gebeuren. Het feit dat een speciaal verzoek op uw bevestiging of andere documenten staat, of aan ons is doorgestuurd, vormt geen bevestiging dat aan het verzoek is voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen contractbreuk door ons, tenzij het verzoek specifiek wordt bevestigd. We accepteren geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

Niet roken

Al onze accommodaties zijn rookvrij. Wanneer er in uw appartement wordt gerookt, behoudt de directie zich het recht voor om passende maatregelen te nemen en krijgt u een boete van € 150,- schoonmaakkosten.

Huisdieren

Huisdieren zijn in geen van onze accommodaties toegestaan. Wanneer er sporen worden gevonden van de aanwezigheid van huisdieren in uw appartement, behoudt de directie zich het recht voor om passende maatregelen te nemen en krijgt u een boete van € 150,- schoonmaakkosten.

Handicaps en medische problemen

Als u of iemand in uw reisgezelschap een medisch probleem of een handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, laat het ons dan weten voordat u boekt, zodat we u kunnen adviseren over de geschiktheid van het door u gekozen appartement. In ieder geval dient u alle details schriftelijk te verstrekken bij het maken van een reservering. Indien Amsterdam Beach Apartments redelijkerwijs niet in staat is om op gepaste wijze aan de specifieke behoeften van de betrokkene te voldoen, behouden wij ons het recht voor om de reservering te weigeren of, indien niet alle gegevens zijn verstrekt op het moment van boeking, deze te annuleren indien wij hiervan op de hoogte worden gebracht van deze informatie.

Klachten

Indien u tijdens uw verblijf een klacht wenst in te dienen, dient u ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen en zullen wij ons best doen om dit recht te zetten. Als de klacht niet kan worden opgelost en u uw klacht wilt voortzetten, dient u binnen 5 dagen na het einde van uw verblijf een formele schriftelijke verklaring van uw klacht bij ons in te dienen via info@amsterdambeachapartments.com, onder vermelding van uw reserveringsnummer en eventuele andere relevante informatie. Hierdoor kunnen we uw problemen snel identificeren en sneller reageren. Het niet volgen van de in deze bepaling beschreven procedure kan van invloed zijn op ons vermogen en het vermogen van de relevante leverancier om uw klacht te onderzoeken, en zal van invloed zijn op uw rechten onder deze overeenkomst.

Gedrag

Wanneer u boekt, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw reisgezelschap. De volledige betaling voor dergelijke schade of verlies dient op dat moment rechtstreeks aan het hotel te worden betaald. Als u dit niet doet, bent u verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele klachten die later tegen ons worden ingediend (evenals uw eigen proceskosten en die van de andere partij) als gevolg van uw acties. Het hotel behoudt zich het recht voor om uw verblijf of dat van een ander lid van uw reisgezelschap te beëindigen wegens wangedrag als zij dit redelijkerwijs passend achten. Er wordt geen restitutie verleend.

Onze aansprakelijkheid

Appartement Zandvoort B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van uw bezittingen in een van haar panden. Dit omvat ook schade aan voertuigen van gasten.

Appartement Zandvoort B.V. is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect ontstaan aan wie of wat dan ook als direct of indirect gevolg van een gebrek, hoedanigheid of omstandigheid van, in of op enig roerend of onroerend goed van Appartement Zandvoort B.V. of Appartement Zandvoort Beheer B.V. is de houder, huurder, huurder of eigenaar.
Appartement Zandvoort B.V. en Appartement Zandvoort Beheer B.V. zijn beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs verzekerd kan worden.

Appartement Zandvoort B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van voor gasten in bewaring genomen goederen. Indien Appartement Zandvoort B.V. goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, opgeslagen en/of achtergelaten, is Appartement Zandvoort B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen. In alle gevallen kunnen Appartement Zandvoort B.V. en Appartement Zandvoort Beheer B.V. niet gehouden worden tot vergoeding van schade aan goederen die worden gedeponeerd, opgeslagen of achtergelaten.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diensten of faciliteiten die geen deel uitmaken van onze overeenkomst met u. Excursies of andere rondleidingen en activiteiten die u besluit te boeken of te betalen tijdens uw verblijf in onze appartementen, maken geen deel uit van uw contractuele afspraken met ons.

Het gebruik van onze complementaire fietsen is op eigen risico. Wees altijd voorzichtig en gebruik de fietsen alleen als je ervaring hebt met fietsen en fysiek en mentaal in goede conditie bent. Gebruik de fietsen alleen als u de Nederlandse verkeersregels kent. We raden je sterk aan om een helm te gebruiken. Rijd nooit, maar dan ook nooit onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of gelijkaardige middelen. Zorg ervoor dat uw verzekering het fietsen dekt en controleer altijd de technische staat van de fiets voordat u deze gebruikt en gebruik deze alleen als deze in perfecte staat verkeert. Appartement Zandvoort B.V. is nimmer verantwoordelijk voor boetes, bekeuringen, dwangsommen en/of andere kosten die kunnen ontstaan tijdens het fietsen.

Foto’s op de website zijn niet contractueel

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat foto’s, afbeeldingen en teksten ter illustratie van onze appartementen een zo nauwkeurig mogelijke indruk van het pand geven, kunnen er verschillen optreden, met name als gevolg van veranderd meubilair of mogelijke renovaties.

Hyperlinks in de boekingsinformatie kunnen verwijzen naar andere sites dan de website en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites of de daarop aangeboden diensten.

Geschillen

Gasten dienen eerst contact met ons op te nemen om het geschil in der minne op te lossen.
Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Onverminderd de dwingende beschermingsbepalingen die van toepassing zijn in het land waar u woont, komen beide partijen overeen dat deze Boekingsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht en dat eventuele geschillen uitsluitend zullen worden behandeld door de rechtbanken in Nederland.

Wijzigingen van de Boekingsvoorwaarden

Wij kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. In deze gevallen zullen wij de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online zetten. Ze zijn automatisch en met onmiddellijke ingang van toepassing op alle klanten.

Contact
TOON BESCHIKBAARHEID